फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयन सम्बन्धमा।
3 weeks ago
निर्णय, परिपत्र/निर्देशन
2 जानकारी सम्बन्धमा
2 months ago
निर्णय, सूचना/समाचार
3 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
3 months ago
प्रकाशन, बजेट , , , ,
4 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
3 months ago
प्रकाशन, बजेट , , , ,
5 विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु
3 months ago
बजेट
6 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
5 months ago
कानून
7 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
5 months ago
कानून
8 स्वत: प्रकाशन
5 months ago
प्रकाशन