• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
  • सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य

पदाधिकारीहरु

Prakash Rawal
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री
राज्यमन्त्री
राज्यमन्त्री
रामबन्धु सुबेदी
प्रदेश सचिव
secreatry.moea@sudurpashchim.gov.np

फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक दस्तावेज
1 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
3 weeks 4 days ago
2 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
3 months ago
3 प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
3 months ago
4 आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
4 months ago
,
5 सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
4 months ago
6 आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम
5 months 1 week ago
7 आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत)
5 months ago
8 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
5 months ago
9 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
5 months ago
10 Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
5 months ago
11 माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
5 months ago
12 आगामी आ.व. २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धमा ।
5 months ago
13 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८
7 months ago
14 Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
7 months 1 week ago
15 Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
7 months 1 week ago
16 प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण
8 months ago
17 प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस
8 months ago
18 आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
9 months 1 week ago
19 Third time re-bid notice publication for Vehicle 2078-10-28
9 months 2 weeks ago
20 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४
9 months ago
21 खर्चको फाँटवारी
10 months ago
22 आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
10 months ago
23 चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण
10 months ago
,
24 संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण
10 months ago
25 प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा २०७८
11 months ago
26 वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम आ.व. 2077/78
11 months ago
27 सवारी साधन खरिद सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
11 months ago
28 चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था
1 year ago
29 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
1 year 5 months ago
, , , ,
30 विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु
1 year 5 months ago
31 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
1 year 7 months ago
32 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
1 year 7 months ago
33 स्वत: प्रकाशन
1 year 7 months ago
34 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
1 year 7 months ago
35 स्वत: प्रकाशन
1 year 7 months ago
, , , ,
36 आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५
1 year 8 months ago
37 आर्थिक ऐन, २०७५
1 year 8 months ago
38 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना
1 year 9 months ago
39 प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन)
2 years ago
40 आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु
2 years ago
, , ,
41 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2 years ago
42 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
2 years ago
43 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
2 years ago
44 बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८
2 years 4 months ago
45 आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान
2 years 5 months ago
46 आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक
2 years 5 months ago
47 आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन
2 years 5 months ago
48 आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य
2 years 5 months ago
49 आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक)
2 years 5 months ago
50 कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६
2 years 6 months ago
51 सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६
2 years 6 months ago
52 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
2 years 8 months ago
53 प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
2 years 9 months ago
54 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
2 years 10 months ago
55 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
2 years 10 months ago
56 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
2 years 10 months ago
57 प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६
2 years 11 months ago
58 प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
2 years 11 months ago
59 प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
3 years ago
60 Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
3 years ago
61 RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076
3 years ago
62 EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
3 years 3 months ago
63 EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076
3 years 3 months ago
64 Request for Proposal Document for Sudurpaschim Province Profile
3 years 3 months ago
65 RFP Notice for Sudurpaschim Province Profile
3 years 3 months ago
66 बार्षिक प्रतिवेदन २०७४-७५
3 years 4 months ago
67 आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
3 years 4 months ago
68 आ. व. २०७६-७७ को रातो किताब
3 years 4 months ago
69 आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक
3 years 4 months ago
70 आ व २०७६।७७ को आर्थिक ऐन
3 years 4 months ago
71 बजेट बक्तब्य २०७६-७७
3 years 5 months ago
72 म्याद थप सम्बन्धी सूचना
3 years 5 months ago
73 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
3 years 5 months ago
74 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
3 years 5 months ago
75 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
3 years 5 months ago
76 EOI Document of Sudurpashchim Province Profile
3 years 5 months ago
77 आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना
3 years 5 months ago
78 बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २०७६-७७
3 years 6 months ago
79 संसोधित_प्रदेश विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५
3 years 6 months ago
80 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
3 years 6 months ago
81 प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
3 years 9 months ago
82 प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
3 years 9 months ago
83 प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५
3 years 10 months ago
84 प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५
4 years ago
,
85 स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५
4 years ago
86 बजेटसँग सम्बन्धित बिधेयक,एेन तथा कार्यविधि
4 years 4 months ago
, , , ,
87 आ व २०७४।७५ मा जारी भएको स्वेतपत्र
4 years 4 months ago
88 आ व २०७५।७६ को कार्यक्रम पुस्तिका
4 years 4 months ago
89 आ व २०७५।७६ को लागि श्रोत अनुमान समिति प्रतिवेदन
4 years 4 months ago
90 आ व २०७५।७६ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
4 years 4 months ago
91 RED BOOK
4 years 4 months ago
92 आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तब्य
4 years 5 months ago