फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५
1 week 2 days ago
ऐन
2 आर्थिक ऐन, २०७५
1 week 2 days ago
ऐन
3 प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन)
4 months ago
प्रकाशन, सूचना/समाचार
4 आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु
4 months ago
प्रकाशन , , ,
5 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
5 months ago
प्रकाशन
6 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
5 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
7 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
5 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
8 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
5 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार