फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 जानकारी सम्बन्धमा
1 week ago
निर्णय, सूचना/समाचार
2 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
1 month 1 week ago
प्रकाशन, बजेट , , , ,
3 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
1 month 1 week ago
प्रकाशन, बजेट , , , ,
4 विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु
1 month ago
बजेट
5 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
3 months 1 week ago
कानून
6 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
3 months 1 week ago
कानून
7 स्वत: प्रकाशन
3 months 2 weeks ago
प्रकाशन
8 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
3 months ago
नियम