फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन)
3 months ago
प्रकाशन, सूचना/समाचार
2 आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु
3 months ago
प्रकाशन , , ,
3 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
4 months ago
प्रकाशन
4 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
4 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
5 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
4 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
6 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
4 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
7 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
4 months ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
8 बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८
6 months 1 week ago
प्रकाशन, बजेट