• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
  • मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो
  • बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९

पदाधिकारीहरु

माननीय नरेश कुमार शाही
आर्थिक मामिला मन्त्री

फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक दस्तावेज
1 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
11 minutes 38 seconds ago
2 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
15 minutes 4 seconds ago
3 बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९
3 months ago
4 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
4 months ago
5 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
7 months ago
6 प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
7 months ago
7 आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
7 months 3 weeks ago
,
8 सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
8 months ago
9 आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम
8 months 4 weeks ago
10 आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत)
9 months ago
11 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
9 months ago
12 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
9 months ago
13 Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
9 months ago
14 माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
9 months ago
15 आगामी आ.व. २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धमा ।
9 months ago
16 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८
10 months ago
17 Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
10 months 3 weeks ago
18 Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
10 months 4 weeks ago
19 प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण
11 months 3 weeks ago
20 प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस
1 year ago
21 आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
1 year ago
22 Third time re-bid notice publication for Vehicle 2078-10-28
1 year 1 month ago
23 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४
1 year 1 month ago
24 खर्चको फाँटवारी
1 year 1 month ago
25 आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
1 year 2 months ago
26 चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण
1 year 2 months ago
,
27 संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण
1 year 2 months ago
28 प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा २०७८
1 year 3 months ago
29 वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम आ.व. 2077/78
1 year 3 months ago
30 सवारी साधन खरिद सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
1 year 3 months ago
31 चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था
1 year 4 months ago
32 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
1 year 9 months ago
, , , ,
33 विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु
1 year 9 months ago
34 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
1 year 11 months ago
35 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
1 year 11 months ago
36 स्वत: प्रकाशन
1 year 11 months ago
37 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
1 year 11 months ago
38 स्वत: प्रकाशन
1 year 11 months ago
, , , ,
39 आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५
2 years ago
40 आर्थिक ऐन, २०७५
2 years ago
41 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना
2 years 1 month ago
42 प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन)
2 years 4 months ago
43 आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु
2 years 5 months ago
, , ,
44 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2 years 6 months ago
45 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
2 years 6 months ago
46 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
2 years 6 months ago
47 बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८
2 years 8 months ago
48 आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान
2 years 9 months ago
49 आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक
2 years 9 months ago
50 आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन
2 years 9 months ago
51 आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य
2 years 9 months ago
52 आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक)
2 years 9 months ago
53 कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६
2 years 10 months ago
54 सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६
2 years 10 months ago
55 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
3 years ago
56 प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
3 years 1 month ago
57 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
3 years 2 months ago
58 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
3 years 2 months ago
59 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3 years 2 months ago
60 प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६
3 years 3 months ago
61 प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
3 years 3 months ago
62 प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
3 years 3 months ago
63 Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
3 years 5 months ago
64 RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076
3 years 5 months ago
65 EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
3 years 7 months ago
66 EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076
3 years 7 months ago
67 Request for Proposal Document for Sudurpaschim Province Profile
3 years 7 months ago
68 RFP Notice for Sudurpaschim Province Profile
3 years 7 months ago
69 बार्षिक प्रतिवेदन २०७४-७५
3 years 8 months ago
70 आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
3 years 8 months ago
71 आ. व. २०७६-७७ को रातो किताब
3 years 8 months ago
72 आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक
3 years 8 months ago
73 आ व २०७६।७७ को आर्थिक ऐन
3 years 8 months ago
74 बजेट बक्तब्य २०७६-७७
3 years 9 months ago
75 म्याद थप सम्बन्धी सूचना
3 years 9 months ago
76 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
3 years 9 months ago
77 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
3 years 9 months ago
78 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
3 years 9 months ago
79 EOI Document of Sudurpashchim Province Profile
3 years 9 months ago
80 आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना
3 years 9 months ago
81 बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २०७६-७७
3 years 10 months ago
82 संसोधित_प्रदेश विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५
3 years 10 months ago
83 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
3 years 10 months ago
84 प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
4 years 1 month ago
85 प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
4 years 1 month ago
86 प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५
4 years 2 months ago
87 प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५
4 years 5 months ago
,
88 स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५
4 years 5 months ago
89 बजेटसँग सम्बन्धित बिधेयक,एेन तथा कार्यविधि
4 years 8 months ago
, , , ,
90 आ व २०७४।७५ मा जारी भएको स्वेतपत्र
4 years 8 months ago
91 आ व २०७५।७६ को कार्यक्रम पुस्तिका
4 years 8 months ago
92 आ व २०७५।७६ को लागि श्रोत अनुमान समिति प्रतिवेदन
4 years 8 months ago
93 आ व २०७५।७६ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
4 years 8 months ago
94 RED BOOK
4 years 8 months ago
95 आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तब्य
4 years 9 months ago