• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
  • Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
  • प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण
  • प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ 04/21/2022 - 13:00
Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ notice_0.pdf 04/18/2022 - 20:03
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस ७८/७९ राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान सिफारिस.pdf 03/17/2022 - 10:51
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७८/७९ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_0.pdf 02/20/2022 - 15:58
खर्चको फाँटवारी ७८/७९ खर्चको फाँटवारी.pdf 01/18/2022 - 13:24
आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७९/८० आ.व. २०७९।८० का लागि प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना_0.pdf 01/17/2022 - 11:06
चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण ७९/८० आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण स्रोतगत.pdf , आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण.pdf 01/16/2022 - 19:06
संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण ७८/७९ आ.व. 2075.76-2077.78 सम्म संघबाट प्राप्त अनुदानको आम्दानी र खर्च.pdf 01/09/2022 - 14:46
चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था ७८/७९ चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था.pdf 10/19/2021 - 11:48
आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका ७८/७९ Red Book 2078-79.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८_0.pdf , बजेट वक्तव्य_0.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८_0.pdf , मन्त्रालय तथा निकायगत प्रगति विवरण_0.pdf 06/15/2021 - 18:06