• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!
  • अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना
  • स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
  • आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना ७९/८० अग्रिम सवारी साधन कर असुल सम्बन्धी सूचना.pdf 04/23/2023 - 12:25
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७९/८० अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_compressed.pdf 04/10/2023 - 13:27
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान, २०७९_compressed.pdf 03/19/2023 - 11:48
बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९ ७८/७९ बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९.pdf 12/12/2022 - 14:31
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९_0.pdf 08/15/2022 - 15:19
सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य ७९/८० Budget speech 2079.80.pdf 06/29/2022 - 10:42
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७९/८० आर्थिक बर्ष 2079.80 को बार्षिक विकास कार्यक्रम_0.pdf 06/20/2022 - 18:11
आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत) ७८/७९ रातो किवात With TOC_compressed.pdf 06/17/2022 - 11:42
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० विनियोजन ऐन, २०७९ - प्रदेश राजपत्र.pdf 06/17/2022 - 07:45
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक ऐन, २०७९ -प्रदेश राजपत्र.pdf 06/17/2022 - 07:45