पार्किङ सेड, प्रतिक्षालय र बगैंचा निर्माणका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र