पार्किङ सेड, प्रतिक्षालय र बगैंचा निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना