• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
  • सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम
फोटो
श्रीमान् प्रमुख सचिवज्यू समक्ष प्रस्तुत आर्थिक मामिला मन्त्रालयको संक्षिप्‍त प्रस्तुति