• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
  • सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
फोटो
सचिवज्यूबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुतीका लागि बजेट वक्तव्य २०७९/८० हस्तान्तरण गरिदै