• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
  • सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
फोटो
बजेट कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशन समितिको बैठक तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम
बजेट कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशन समितिको बैठक तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम