• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
  • मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो
  • बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
फोटो
बजेट कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशन समितिको बैठक तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम
बजेट कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशन समितिको बैठक तथा आ.व. २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम