• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
  • Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
  • प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण
  • प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस

पदाधिकारीहरु

Prakash Rawal
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री
Amar Bahadur Saud
राज्यमन्त्री
जितेन्द्र बस्‍नेत
प्रदेश सचिव
secreatry.moea@sudurpashchim.gov.np

फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक दस्तावेज
1 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
1 hour 7 minutes ago
2 Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
3 days 23 hours ago
3 Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
6 days 16 hours ago
4 प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण
4 weeks ago
5 प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस
1 month ago
6 आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
1 month 3 weeks ago
7 Third time re-bid notice publication for Vehicle 2078-10-28
2 months 1 week ago
8 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४
2 months 2 weeks ago
9 खर्चको फाँटवारी
3 months ago
10 आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
3 months ago
11 चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण
3 months ago
,
12 संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण
3 months 1 week ago
13 प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा २०७८
4 months ago
14 वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम आ.व. 2077/78
4 months ago
15 सवारी साधन खरिद सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
4 months 2 weeks ago
16 चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था
5 months 4 weeks ago
17 आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका
10 months ago
, , , ,
18 विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु
10 months 1 week ago
19 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
1 year ago
20 सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि
1 year ago
21 स्वत: प्रकाशन
1 year ago
22 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
1 year ago
23 स्वत: प्रकाशन
1 year ago
, , , ,
24 आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५
1 year 2 months ago
25 आर्थिक ऐन, २०७५
1 year 2 months ago
26 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना
1 year 2 months ago
27 प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन)
1 year 6 months ago
28 आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु
1 year 6 months ago
, , ,
29 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
1 year 7 months ago
30 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
1 year 7 months ago
31 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
1 year 7 months ago
32 बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८
1 year 9 months ago
33 आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान
1 year 10 months ago
34 आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक
1 year 10 months ago
35 आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन
1 year 10 months ago
36 आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य
1 year 10 months ago
37 आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक)
1 year 10 months ago
38 कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६
1 year 11 months ago
39 सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६
1 year 11 months ago
40 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
2 years 1 month ago
41 प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
2 years 2 months ago
42 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
2 years 3 months ago
43 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
2 years 3 months ago
44 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
2 years 3 months ago
45 प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६
2 years 4 months ago
46 प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
2 years 4 months ago
47 प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
2 years 5 months ago
48 Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
2 years 6 months ago
49 RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076
2 years 6 months ago
50 EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
2 years 8 months ago
51 EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076
2 years 8 months ago
52 Request for Proposal Document for Sudurpaschim Province Profile
2 years 8 months ago
53 RFP Notice for Sudurpaschim Province Profile
2 years 8 months ago
54 बार्षिक प्रतिवेदन २०७४-७५
2 years 9 months ago
55 आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
2 years 9 months ago
56 आ. व. २०७६-७७ को रातो किताब
2 years 9 months ago
57 आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक
2 years 9 months ago
58 आ व २०७६।७७ को आर्थिक ऐन
2 years 9 months ago
59 बजेट बक्तब्य २०७६-७७
2 years 10 months ago
60 म्याद थप सम्बन्धी सूचना
2 years 10 months ago
61 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
2 years 10 months ago
62 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
2 years 10 months ago
63 सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना
2 years 10 months ago
64 EOI Document of Sudurpashchim Province Profile
2 years 10 months ago
65 आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना
2 years 10 months ago
66 बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २०७६-७७
2 years 11 months ago
67 संसोधित_प्रदेश विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५
2 years 11 months ago
68 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
2 years 11 months ago
69 प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५
3 years 2 months ago
70 प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
3 years 2 months ago
71 प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५
3 years 3 months ago
72 प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५
3 years 6 months ago
,
73 स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५
3 years 6 months ago
74 बजेटसँग सम्बन्धित बिधेयक,एेन तथा कार्यविधि
3 years 9 months ago
, , , ,
75 आ व २०७४।७५ मा जारी भएको स्वेतपत्र
3 years 9 months ago
76 आ व २०७५।७६ को कार्यक्रम पुस्तिका
3 years 9 months ago
77 आ व २०७५।७६ को लागि श्रोत अनुमान समिति प्रतिवेदन
3 years 9 months ago
78 आ व २०७५।७६ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
3 years 9 months ago
79 RED BOOK
3 years 10 months ago
80 आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तब्य
3 years 10 months ago