सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि.docx.pdf 04/15/2021 - 16:08
सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि_1.pdf 04/15/2021 - 16:05
स्वत: प्रकाशन ७७/७८ दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको लक्ष्य प्रगति विवरण_0.pdf 04/04/2021 - 12:11
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ ७५/७६ आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2076.pdf 03/28/2021 - 13:02
स्वत: प्रकाशन ७७/७८ खर्चको फाँटवारी - 305000113 चालु तर्फ_0.pdf , खर्चको फाँटवारी - 305000114 पूँजीगत तर्फ_0.pdf , धरौटीको वित्तीय विवरण - 2076 भदौ महिना_0.pdf , धरौटीको वित्तीय विवरण - 2077 श्रावण -फागुन मसान्तसम्म_0.pdf , राजस्व आम्दानीको आर्थिक विवरण फाँटवारी 2077 माघ र फागुन महिना_0.pdf 03/22/2021 - 12:23
आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ ७५/७६ आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf 02/18/2021 - 16:25
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 02/18/2021 - 16:24
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ७७/७८ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना.pdf 02/17/2021 - 15:18
सुदूरपश्चिमप्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक पदको व्यावसायिक कार्य योजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ७७/७८ व्यावसायिक कार्य योजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना_0.pdf 02/05/2021 - 11:11
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार 2077 ७७/७८ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार 2077_0.pdf 01/26/2021 - 13:21