सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७९/८० आ.व. २०७९।८० का लागि प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना_0.pdf 01/17/2022 - 11:06
चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण ७९/८० आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण स्रोतगत.pdf , आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण.pdf 01/16/2022 - 19:06
संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण ७८/७९ आ.व. 2075.76-2077.78 सम्म संघबाट प्राप्त अनुदानको आम्दानी र खर्च.pdf 01/09/2022 - 14:46
फर्म नवीकरण गर्ने समयावधि र जरिवाना मिनाह गर्ने सम्बन्धी सूचना ७८/७९ फर्म नवीकरण गर्ने समयावधि र जरिवाना मिनाह गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 12/24/2021 - 11:25
आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदान सम्बन्धी सूचना ७८/७९ आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदान सम्बन्धी सूचना.pdf 12/23/2021 - 10:54
प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा २०७८ ७८/७९ प्रथम चौमासिक समिक्षा २०७८-०७९_0.pdf 12/16/2021 - 13:39
वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम आ.व. 2077/78 ७८/७९ आ.व. २०७७-०७८ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम.pdf 12/15/2021 - 11:22
सवारी साधन खरिद सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ७८/७९ सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf 11/29/2021 - 11:26
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्‍न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ७८/७९ कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्‍न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना.pdf , 1636362082_कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf , सूचना प्रकाशन गरिदिने वारे पत्र.pdf 11/12/2021 - 11:09
चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था ७८/७९ चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था.pdf 10/19/2021 - 11:48