• बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९ ७८/७९ बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९.pdf 12/12/2022 - 14:31
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ ७८/७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७९ final.pdf 11/06/2022 - 12:03
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९_0.pdf 08/15/2022 - 15:19
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था ७९/८० प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था.pdf 08/14/2022 - 13:25
आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन ७९/८० आर्थिक वर्ष २०७९.८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन - विषयगत मन्त्रालय_0.pdf , आ.व. २०७९.८० को वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन - स्थानीय तह.pdf 07/24/2022 - 13:24
सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य ७९/८० Budget speech 2079.80.pdf 06/29/2022 - 10:42
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७९/८० आर्थिक बर्ष 2079.80 को बार्षिक विकास कार्यक्रम_0.pdf 06/20/2022 - 18:11
आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत) ७८/७९ रातो किवात With TOC_compressed.pdf 06/17/2022 - 11:42
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० विनियोजन ऐन, २०७९ - प्रदेश राजपत्र.pdf 06/17/2022 - 07:45
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक ऐन, २०७९ -प्रदेश राजपत्र.pdf 06/17/2022 - 07:45