सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयन सम्बन्धमा। ७८/७९ प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयन सम्बन्धमा।.pdf 09/01/2021 - 11:47
आर्थिक वर्ष 2078.79 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ७८/७९ आर्थिक वर्ष 2078.79 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन.pdf 08/03/2021 - 11:48
वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन ७८/७९ वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन.pdf 07/20/2021 - 13:44
जानकारी सम्बन्धमा ७७/७८ जानकारी सम्बन्धमा.pdf 07/12/2021 - 13:07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा ७७/७८ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा.pdf 07/04/2021 - 14:41
आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका ७८/७९ Red Book 2078-79.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८_0.pdf , बजेट वक्तव्य_0.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८_0.pdf , मन्त्रालय तथा निकायगत प्रगति विवरण_0.pdf 06/15/2021 - 18:06
विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु ७७/७८ विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु.pdf 06/07/2021 - 15:10
स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धमा ७७/७८ वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट.pdf 05/23/2021 - 12:26
पार्किङ सेड, प्रतिक्षालय र बगैंचा निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७७/७८ पार्किङ सेड, प्रतिक्षालय र बगैंचा निर्माण सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउप.pdf 05/21/2021 - 17:16
पार्किङ सेड, प्रतिक्षालय र बगैंचा निर्माणका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र ७७/७८ पार्किङ सेड, प्रतिक्षालय र बगैंचा निर्माणका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र.pdf 04/29/2021 - 11:54