• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
  • सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ७८/७९ विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता.pdf 06/01/2022 - 18:32
आगामी आ.व. २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धमा । ७८/७९ वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँट.pdf 05/31/2022 - 11:32
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८ ७८/७९ सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९.pdf 04/25/2022 - 11:40
Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ 04/21/2022 - 13:00
Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ notice_0.pdf 04/18/2022 - 20:03
प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ७८/७९ प्रदेशको आ.व. २०७८।७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण.pdf 03/23/2022 - 17:02
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस ७८/७९ राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान सिफारिस.pdf 03/17/2022 - 10:51
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७८/७९ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_0.pdf 02/20/2022 - 15:58
आ.व. २०७९/८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तर्फका आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ७८/७९ प्रदेश विशेष अनुदान तर्फका आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना.pdf 02/17/2022 - 10:53
Third time re-bid notice publication for Vehicle 2078-10-28 ७८/७९ Third time re-bid notice publication 2078-10-28.pdf 02/11/2022 - 11:29