• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था
  • आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन
  • सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस ७८/७९ राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान सिफारिस.pdf 03/17/2022 - 10:51
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७८/७९ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_0.pdf 02/20/2022 - 15:58
खर्चको फाँटवारी ७८/७९ खर्चको फाँटवारी.pdf 01/18/2022 - 13:24
आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७९/८० आ.व. २०७९।८० का लागि प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना_0.pdf 01/17/2022 - 11:06
चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण ७९/८० आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण स्रोतगत.pdf , आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण.pdf 01/16/2022 - 19:06
संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण ७८/७९ आ.व. 2075.76-2077.78 सम्म संघबाट प्राप्त अनुदानको आम्दानी र खर्च.pdf 01/09/2022 - 14:46
चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था ७८/७९ चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था.pdf 10/19/2021 - 11:48
आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका ७८/७९ Red Book 2078-79.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८_0.pdf , बजेट वक्तव्य_0.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८_0.pdf , मन्त्रालय तथा निकायगत प्रगति विवरण_0.pdf 06/15/2021 - 18:06
स्वत: प्रकाशन ७७/७८ दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको लक्ष्य प्रगति विवरण_0.pdf 04/04/2021 - 12:11
स्वत: प्रकाशन ७७/७८ खर्चको फाँटवारी - 305000113 चालु तर्फ_0.pdf , खर्चको फाँटवारी - 305000114 पूँजीगत तर्फ_0.pdf , धरौटीको वित्तीय विवरण - 2076 भदौ महिना_0.pdf , धरौटीको वित्तीय विवरण - 2077 श्रावण -फागुन मसान्तसम्म_0.pdf , राजस्व आम्दानीको आर्थिक विवरण फाँटवारी 2077 माघ र फागुन महिना_0.pdf 03/22/2021 - 12:23